Embla Center
Kontaktuppgifter

Embla Center

Embla Center är en högspecialiserad behandlingsenhet för kvinnor med samsjuklighet i åldern 20-46 år. Vi erbjuder professionell behandling av komplexa tillstånd och utformning av individuella genomförandeplaner. Embla Center är utvecklat av Nämndemansgården i Sverige och INM, med bred kunskap inom psykiatri och beroende.

Helhetsperspektiv

Vi arbetar integrerat och samtidigt med personer som har både beroende och psykiatrisk problematik. Två problem som ofta förstärker varandra och inte sällan förväxlas.

Vi utgår utifrån ett helhetsperspektiv och arbetar i team av psykiatriker, psykolog, sjuksköterska, socionom samt drog- och behandlingsterapeuter. 

Genom samverkan med patient, anhöriga, socialtjänst, kriminalvård och andra aktörer kan vi skapa förutsättningar för hållbarhet i livssituationen.

Individuell bedömning samt utredning avgör fortsatt behandling

Inom Embla Center har vi en samlad kompetens inom beroende och psykiatri för att individuellt med varje patient arbeta samtidigt med den fördröjda abstinensen, påbörja och genomföra behandling samt vid behov utreda integrerat.

Då utredning görs är den individuellt anpassad och görs inom en period av tre månader från det att utredningen startar. Utredningen innehåller psykologbedömning och funktionsbedömning. Utifrån utredningen ger vi en rekommendation av fortsatt insats, behandling och anpassning i hemmiljö. Vi arbetar utifrån metoder som är vetenskapligt förankrade och med god evidens, och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Utifrån utredningen arbetar vi med att ställa diagnos, vägleda, behandla samt medicinera vid behov.

Behandling

Behandlingen är baserad på 12-stegsprogrammets värdegrund och kognitiv beteendeterapi och vilar på en vetenskaplig grund. Vi arbetar med individuella veckoschema och erbjuder strukturerade individuella samtal, Mindfulness, Återfallsprevention, NADA, gruppsamtal, fysisk aktivitet samt psykologisk behandling.

Embla Centers verksamhet bygger på kompetens från Nämndemansgården i Sverige AB och INM Malmö. Två specialistkompetenser inom beroende och psykiatri. Embla Centers arbetande personal stöds av erfarna mentorer från dessa verksamheter.

Psykologisk behandling 

På Embla finns det leg psykolog. Utöver detta finns det behandlingspersonal som stöttar patienten i sin psykologiska behandling, under kontinuerlig handledning.

Vanliga problem som vi regelmässigt behandlar är depression där flera olika psykologiska interventioner har god effekt. Beroende på förutsättningar så använder vi på Embla kartläggning av klientens styrkor och svagheter i syfte att stärka konstruktiva och fungerande strategier. 

Vi tar emot kvinnor som har missbruk i kombination med olika typer av ångesttillstånd. Där exponeringsbehandling av olika slag är förstahandsval.

Utöver ovanstående bedrivs olika typer av färdighetsträning såsom social färdighetsträning, närvaroträning, avslappning, sömnhygien samt kost och motion.