Rönneholm kvinnobehandling
Kontaktuppgifter

Rönneholm kvinnobehandling

På vackert belägna Rönneholms Slott utanför Skånska Eslöv finns vårt internat för vuxna kvinnor med alkohol- och drogproblem. De har ofta inget fotfäste på arbetsmarknaden och en bredare social problematik. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna kvinnor 22 år och uppåt från hela Sverige. Vi hjälper även unga kvinnor 17-24 år. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går också bra att kontakta oss som privatperson eller anhörig.

Behandling

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Därutöver gör vi alltid individuella anpassningar i samband med den initiala bedömningen. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är nödvändiga och centrala delar av behandlingen och för ett kvalitativt liv. Förutom den dagliga strukturerade programverksamheten är deltagandet i självhjälpsgrupper såsom AA/NA samt identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandlingen.

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande behandling av beroendet till stöd till boende samt studier eller arbete. Alla behandlingar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering.

Den kortaste grundbehandlingen är två månader lång och den vanligaste grundbehandlingstiden är runt sex månader. Tillsammans med vår efterbehandling innebär detta en total behandlingstid på upp till två år. Vi vet att tillfrisknandet tar tid och vi vill vara med för att på olika sätt hjälpa och stödja under hela processen.

Personalen består av utbildade alkohol- och drogbehandlare, socionomer, sjuksköterska, psykolog och läkare och har mångårig vana vid att hjälpa kvinnor med beroendeproblematik till ett bättre liv.

Anknytingsbaserad Familjeterapi - ABFT

Aknytningsabserad familjeterapi är en metod som utvecklats specifikt för unga människor med depression och nedstämdhet. Den är manualbaserad och utprovad i flera studier med lovande resultat.

Klicka här för att läsa/ladda ner produktblad i pdf

Behandlingsmål

Vårt mål är att kvinnan ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik, insikt om valmöjligheter och individens eget ansvar samt betydelsen av nära och stödjande relationer till andra människor. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.

Abstinensbehandling

Skulle abstinensbehandling behövas inledningsvis kan vi även erbjuda detta i samarbete med vår medicinavdelning i Blentarp.