Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en metod som utvecklats för deprimerade ungdomar och barn vars uppväxt präglats av dysfunktionella familjeförhållanden. Det kan till exempel handla om våld i hemmet, missbruk eller psykisk ohälsa. 

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) bygger på strukturell familjeterapi och anknytningsteori. Metoden är manualbaserad och utprovad i flera studier med resultat som lett till evidens.

Vanliga symtom hos deprimerade ungdomar

Det är förhållandevis vanligt med depression hos barn och ungdomar. Depressioner som kan påverka barnets skolgång och långsiktiga utveckling negativt. Men det kan vara svårt att förstå och tolka symtomen som vuxen eftersom det inte är helt ovanligt med arga eller irriterade tonåringar. Ibland kan problemen märkas tidigare i skolan än hemma. 

Vanliga tecken hos deprimerade ungdomar är bland annat: 

 • Ihållande nedstämdhet
 • Lättirriterade
 • Minskad förmåga att känna glädje
 • Trötthet och energilöshet 
 • Sömnproblem 
 • Förändrad aptit 
 • Koncentrationssvårigheter
 • Negativa tankar om sig själv
 • Självmordstankar 

Så arbetar vi med anknytningsbaserad familjeterapi

Nämndemansgården har under de senaste fyra åren arbetat med anknytningsbaserad familjeterapi och familjerådgivning som en del av behandlingen för unga kvinnor. Patienterna har fått bjuda in föräldrar eller sina barn (från 17 år gamla) för tillsammans med en familjeterapeut prata om de problem som finns.

Behandlingens fokus är att stärka relationerna och öka tilliten i familjen. Syftet är att öppna upp kommunikationen, vara ett stöd i nykterheten, samt öka den psykiska hälsan hos alla familjens medlemmar.

Nästan alla som deltagit har beskrivit behandlingen som genomgripande och ovanlig. ”Äntligen har vi för första gången pratat med varandra på riktigt”. Många berättar om ett bättre mående och där man efter behandlingen får ett helt annat stöd och förståelse av sina anhöriga.

Hur går behandlingen till?

 • ABFT är en korttidsmetod med 8-10 sessioner (under fyra månader).
 • Behandlingen inleds med att familjen kommer tillsammans vid första tillfället. Där går vi igenom hur problemen yttrar sig och vad som kan ha bidragit till dem. Efter det gör vi en behandlingsöverenskommelse.
 • I behandlingens nästa steg sker individuella samtal med alla medlemmarna i familjen. Problembeskrivning och känslor fördjupas och förberedelse görs inför gemensamma samtal.
 • Meningen med de gemensamma samtalen är att få till stånd en dialog mellan familjemedlemmarna för att förbättra kommunikationen, stärka tilliten och förbättra måendet.
 • Alla samtal filmas för att användas i handledning.
 • Mötena sker på Rönneholms slott i Skåne där vi erbjuder logi för anhöriga under tillfällena vi ses.
 • Vi erbjuder även digitala lösningar vid behov (där vi har goda erfarenheter).