Drogtester på arbetsplatsen

Fler positiva drogtester i arbetslivet

Enligt en studie från Karolinska universitetslaboratoriet har det blivit vanligare med positiva drogtester i arbetslivet. Som chef kan det vara svårt att upptäcka drogbruk, och lika svårt att veta hur man ska agera. Utan drogtester är det nästan omöjligt.

Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät från 2022 stödjer detta, med nästan en fördubbling av droganvändande bland yrkesverksamma när det jämförs med siffror från 2012. Droganvändandet bland män är nästan dubbelt så högt jämfört med kvinnor.

– Bland de som uppger att de använt droger en eller flera gånger den senaste månaden är det högre sannolikhet att där finns mer omfattande problematik, säger Magnus Nyqvist, expert på Skadligt bruk på Feelgood.

Förekommer i alla branscher

Användning av droger förekommer i alla branscher, men hotell- och restaurangbranschen sticker ut. Detta kan bero på lättare tillgång till droger. För några år sedan pekades finansbranschen ut som riskabel, men det saknas konkreta bevis. Testfrekvensen ökar dock i flera branscher tack vare större medvetenhet, dels genom att fler organisationer gör slumpvisa tester. Men trots den ökade medvetenheten finns en osäkerhet hur man ska agera när det gäller drogproblem.

– Vi möter ju alkohol betydligt oftare än droger och de flesta känner till hur man är när man är berusad eller bakfull. Med andra droger är det svårare. Det finns även en osäkerhet kring om man ska erbjuda hjälp och stöd i och med att det här är illegala droger.

Att identifiera tecken på droganvändning kan vara utmanande, men förändringar i beteende, prestation eller ökad frånvaro kan vara varningssignaler. Nyqvist rekommenderar att man agerar tidigt vid misstanke om droganvändning, och om man behöver stöttning i hur man bemöter denna utmaningar så kan man kontakta sin företagshälsa som kan hjälpa till med att kartlägga, utreda och hjälpa till att gå vidare.

Viktigt med förebyggande åtgärder

Drogrelaterade frågor bör integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och chefer bör utbildas i dessa ämnen. Trots att det inte är obligatoriskt för företag att ha en alkohol- och drogpolicy, spelar en tydlig policy en viktig roll i det förebyggande arbetet. I policyn ska företagets ståndpunkt framgå och de anställda bör vara medvetna om den. Det är viktigt för företagets medarbetare att förstå hur slumpvisa tester kan bidra i det förebyggande arbetet och vilka risker det innebär om en medarbetare är påverkad.

Magnus Nyqvist, expert inom skadligt bruk:

– Om man gör klart vad det handlar om, varför man gör slumpmässiga tester, så tror jag att de flesta tycker att det är ganska rimigt. Syftet med slumpvisa tester är att få medarbetarna att tänka till före. Testerna ger en ögonblicksbild av hur det ser ut här och nu. Man måste skilja på slumpvisa tester och tester vid misstanke om problem.

Källa:

Gullberg, Anita (2023-02-28) Fler testar positivt på jobbet. Tidningen Arbetsliv.
https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap/2023/fler-testar-positivt-for-droger-pa-jobbet/