Missbruksproblem på arbetsplatsen – och varför rehabilitering är en lönsam affär

Visste du att drygt 1 miljon svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger? Och att så många som en fjärdedel (250 000) redan har utvecklat en tyngre beroendeproblematik? Tyvärr upptäcks många beroendeproblem alldeles för sent – trots att de allra flesta av dem finns runt omkring oss – på våra arbetsplatser.

1 av 5 kollegor ligger i riskzonen för att bli beroende av alkohol, spel eller droger. Kanske har de redan fastnat i en spiral av olika beroenden. I en förlängning påverkas så mycket som 2,5 miljoner svenskar av olika typer av missbruk (antingen som anhörig, vän eller kollega).

Frågan är varför vi pratar så lite om det här? Varför är missbruk av alkohol eller droger så tabubelagt? Många känner skuld över sitt beroende och det kan vara svårt att tala ut om sina problem. Men ju mindre vi pratar om problemen – desto mer växer tabut.

Misstänker du missbruksproblem?

Misstänker du att en kollega har missbruksproblem? Då är det viktigt att du som är chef eller medarbetare, agerar så fort du kan. Dels eftersom det fortfarande finns goda möjligheter att hjälpa den som har problem med en beroendesjukdom. Och dels eftersom det ligger i ditt ansvar som arbetsgivare. Det kan verka jobbigt – men det behöver inte vara det – om du tar hjälp utifrån.

Nämndemansgården erbjuder en rad olika lösningar för att få bukt med missbruk och problem med beroende. Lösningar som leder till friska medarbetare, men som även kan leda till stora företagsekonomiska vinster.

Alkoholproblem vanligast – men bara 3 procent får hjälp

Varje år identifieras drygt 28 000 personer med beroendeproblematik på våra arbetsplatser, med efterföljande utredning och behandling. Det innebär att bara 3 procent (av alla med ett riskbruk) får hjälp.

Visst, alla som har ett riskbruk behöver inte hjälp för att lägga om sina vanor. Men faktum är att så många som en fjärdedel av alla med riskbruk – 250 000 personer – redan har utvecklat en tyngre beroendeproblematik. Oftast handlar det om alkohol följt av läkemedel, spel och droger.

Ett missbruk får i princip alltid negativa konsekvenser för den enskilde. Ofta i form av trasiga personliga relationer, dålig hälsa och ekonomi. Men det kan även bli kostsamt för både arbetsgivare och kollegor.

Missbruk av alkohol eller droger ökar risken för sjukfrånvaro och minskad produktivitet, men kan även innebära en ökad risk för arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador.

Vad kostar missbruksproblem på en arbetsplats egentligen?

Att alkoholmissbruk leder till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst har belagts i ett flertal vetenskapliga studier. En anställd med påtagliga alkoholproblem eller riskbruk utnyttjar i snitt 75 procent av sin arbetskapacitet enligt Stanfordmodellen. Det innebär att det också finns stora företagsekonomiska vinster att göra vid rehabilitering av personalen.

Tillsammans med Tetra Pak genomförde vi en studie utifrån 182 medarbetare som under åren 1996–2011 varit på behandling hos Nämndemansgården. Utvärderingen visade att 97% av deltagarna i studien blev fria från sitt missbruk efter behandlingen. Djupintervjuer med deltagarna visade att rehabiliteringen leder till ökad motivation, glädje och trygghet efter läkning samt innebär en stor personlig vinst för individen.

Förutom en ökad livskvalitet för medarbetarna innebar den framgångsrika behandlingen även rent företagsekonomiska vinster. Om vi utgår från att en medarbetare med ett missbruk endast utnyttjar 75 procent av sin arbetskapacitet innebär det i Tetra Paks fall ett produktionsbortfall på 150 000 kronor per person och år.

Redan det första året som behandlingen genomförs gav det en vinst på 60 000 kronor per person för Tetra Pak, samt en årlig vinst på 150 000 kronor följande missbruksfria år.

Läs om hela studien (och hur vi har räknat) i vår Broschyr

Arbetsgivaren och medarbetarens ansvar.

Arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete. Som arbetsgivare är du skyldig att agera om du ser signaler eller om en medarbetare informerar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare struntar i problemen bryter du mot arbetsmiljölagen.

Det är viktigt att inte skjuta upp problemet då det förvärras ju längre tid det går. Genom att kombinera olika insatser, på flera olika nivåer, kan du som arbetsgivare göra stor nytta för såväl arbetsplatsen som för individer och samhället.

Så gör du för att starta en utredning

Du som är HR-ansvarig eller chef har en unik möjlighet att ställa krav som till exempel en anhörig inte kan göra. Genom att motivera medarbetaren och att våga ställa krav går det att åstadkomma en positiv förändring.

Men att agera i en sådan situation är inte lätt då det ofta är kopplat till förnekelse och skam för alla inblandade. Därför krävs det mycket kunskap och stöd för att initiera en process i beroenderelaterade situationer. Kunskap som vi på Nämndemansgården har och kan hjälpa dig med.

Du behöver inget erkännande för att starta en utredning

Många arbetsgivare drar sig för att ta tag i problemen eftersom de tror att det behövs ett erkännande för att starta en utredning. Men det behöver inte vara så svårt om du tar hjälp utifrån. Ofta är det mycket enklare om du involverar en oberoende part som kan hjälpa till med utredningen.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med att tolka de signaler och händelser som kan tyda på riskbruk eller beroende. Det kan handla om allt ifrån att lukta alkohol på jobbet till rastlöshet, eller återkommande sjukskrivningar. Om vi tillsammans kommer fram till att en utredning behövs bokar vi in ett möte för en bedömning och provtagning.

Rätt att säga upp medarbetare om de vägrar

Om medarbetaren inte går med på utredning har du rätt att avsluta avtalet med vederbörande. Om medarbetaren går med på utredning och bedömningen visar att behandling måste initieras – men medarbetaren inte går med på behandling – finns det också grund för uppsägning.

Medarbetaren har rätt till vård och rehabilitering vid olika typer av missbruk och beroende, men det är arbetsgivaren som bestämmer vilken behandlingsform och hur mycket det får kosta.

Det svåra och första samtalet

Hur konfronterar man en alkoholist eller någon som har problem med ett beroende? Vi stöttar dig inför samtalet med din medarbetare om hur du ska agera som chef och som medmänniska.

I det första samtalet bör du belysa din oro för medarbetaren, och att ett möte är bokat tillsammans med oss på Nämndemansgården för en bedömning. Vår erfarenhet är att framgångsrik behandling bygger på att man visar stor respekt för individen och varsamt lotsar henne till ett tillfrisknande, men att individen också avkrävs ett ansvar för att rehabiliteringen ska lyckas.

Be om hjälp vid misstanke om beroendeproblematik på arbetsplatsen.

Samtalet med Nämndemansgården

Första mötet med Nämndemansgården sker med en Case manager där vi tillsammans ser över situationen. En bedömning görs med hjälp av eventuella provsvar, intervjuer samt självskattningstester. Utifrån detta skapar vi ett upplägg på insats utifrån era behov och förutsättningar. Efter en överenskommelse mellan alla parter planeras en lämplig insats med behandlingsplan.

Så hanterar du missbruksproblem – checklista

 • Ställ inga diagnoser själv.
 • Ta hjälp internt av HR eller chef.
 • Ta hjälp externt med rätt kunskap inom ämnet. Enligt lagen om rehabiliteringsansvar har chefen skyldighet att initiera en utredning vid tecken på ohälsa.
 • Chefen har tolkningsföreträde.
 • Dokumentera signaler samt händelser.
 • Utredning görs och bedömning lämnas med en rekommendation om insats av behandling.
 • Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare efter överenskommelse.
 • Arbetstagare går in i behandling och löpande rapportering sker till arbetsgivare om status över processen.
 • Efter behandling sker en längre period i efterbehandling för att skapa stabilitet i nya vardagen och rutiner.

Dokumentera händelser.

7 signaler för missbruk på arbetsplatsen

Presterar sämre

En kollega som inte jobbar, missar deadlines och presterar oregelbundet. Kreativa ursäkter och bortförklaringar blir allt vanligare och medarbetaren blir känslig för kritik.

Dåliga relationer

Medarbetaren har dåliga relationer, svårt med långa relationer eller har varit med om en skilsmässa. Är ofta ensam på jobbet och drar sig undan. Skaffar nya vänner och umgänge, ofta med liknande problem.

Personlighetsförändringar

Dramatiska förändringar i personligheten. Humörsvängningar där gråt kan varvas med festhumör. Överreagerar lätt och har en allmänt kort stubin.

Upprepade incidenter

Kollegan är ofta påverkad på sammankomster, kan vara sluddrig, bufflig eller närgången mot kollegor. Kommer inte till jobbet efter event, påverkad eller bakfull på jobbet.

Sämre ekonomi

Lånar ofta pengar (utan att betala tillbaka) och begär förskott på lönen upprepade gånger.

Manipulerar systemen, begår bedrägerier eller stjäl på jobbet.

Ökad frånvaro från jobbet

Jobbar mycket hemifrån och tar långa luncher. Ökad korttidsfrånvaro på utspridda dagar och med kort varsel. Ofta efter ledighet eller helg, det som ibland kallas för “måndagssjuka”.

Fysiska tecken

Luktar kollegan för mycket parfym, halstabletter eller munvatten? Det kan bero på att han eller hon försöker att dölja lukten av alkohol. Andra fysiska tecken på beroende kan vara att kollegan pendlar upp och ner i vikt, ser härjad och rödmosig ut, har tom blick eller röda ögon. Det är också vanligt att personer med beroendeproblem ofta råka ut för olyckor, med sår och blåmärken som följd.

 

Kontakta oss för rådgivning!

Ring, 020-20 20 75

arbetsliv@namndemansgarden.se

I slutet av artikeln finns även ett kontaktformulär.

 

På den här sidan tänkte vi berätta lite om!

 • Vad du kan göra om du misstänker missbruk på arbetsplatsen.
 • Vilket ansvar (och unik position) arbetsgivaren har.
 • Vilka företagsekonomiska vinster det finns med rehabilitering.
 • Hur du gör för att starta en utredning (checklista).
 • Vilka vanliga tecken på missbruk som finns.

Alkoholberoende, en pärm med papper, en pärm med en gömd flaska

Läs mer om

Vår studie med Tetra Pak

Information till dig som arbetsgivare

Företagssamarbete med Nämndemansgården

Vårt ledningsstöd

Våra utbildningar – kunskap minskar konsekvenser

Om olika beroenden

Anhörigstöd

Externa länkar

Folkhälsomyndigheten – Riskkonsumtion av alkohol

Systembolaget – statistik om svenskars alkoholkonsumtion

ResearchGate

Stanfordmodellen

Kontakta oss

Ring 020-20 20 75

Från utlandet +46 46-20 75 00

Inga fält hittades.