Vår senaste studie 2018

7 av 10 är helt nyktra och mår dessutom bättre än den genomsnittliga befolkningen efter avslutad behandling hos Nämndemansgården. Det visar resultatet av en enkätundersökning gjord på klienter som genomgått internatbehandling på Nämndemansgården Blentarp under 2016.

Så gjorde vi undersökningen

Deltagarna i undersökningen var de patienter som skrevs in på Nämndemansgården Blentarp under 2016 genom sina arbetsgivare eller företagshälsovård. Studien bygger på självskattningsenkäter och genomfördes under slutet av 2017. Det vill säga 1 – 2 år efter avslutad behandling på internat. Totalt deltog 75 personer i undersökningen.

Enkäterna som skickades ut

Enkäterna som skickades ut mäter nykterhet (AUDIT), drogfrihet (DUDIT) samt välbefinnande (WHO-5). AUDIT är ett test för att de tillfrågade ska kunna få en bedömning av sina alkoholvanor och för att se om de har ett riskbruk. DUDIT är ett motsvarande test med inriktning på andra droger än alkohol.

WHO-5 är ett bedömningsinstrument för att mäta välbefinnande och har samtidigt en negativ korrelation till depression. Det betyder att en hög poäng indikerar att en depression inte föreligger och att en låg poäng indikerar depression. WHO-5 är utprövat och testat på olika befolkningsgrupper (testpopulationer) och i olika länder.

Vad visade resultatet?

Resultatet av undersökningen visar på att 70% av de som svarade på enkäterna inte har någon grad av alkoholberoende. Detta efter 1-2 år efter avslutad behandling. Dessutom visade det sig att en signifikant större del av denna grupp mår bättre än populationen i stort. Det finns även en tydlig koppling mellan lågt välbefinnande och en fortsatt hög konsumtion hos de som har ett är kvar i sitt beroende.

Hela studien

Här kan du läsa hela studien och resultat.

Studie 2018 – Blentarp

 

Hela studien

Här kan du läsa hela studien och resultat.

Studie 2018 – Blentarp