Kvalitet SS-EN ISO 9001: 2015

Kvalitetssäkring för ständig förbättring. Utifrån Nämndemansgårdens gemensamma vision, tydliga mål, styrande processer och kontinuerlig intern och extern revision, kan vi säkra kvalitén i våra tjänster och arbeta för en ständig utveckling.

Nämndemansgården SS-EN ISO 9001: 2015 certifierad

Nämndemansgården är multisite-/koncern-certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och vår kvalitetsdokumentation följer kraven i denna standard. SOSFS 2011:9 Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beaktas.

Vårt kvalitetssystem

Nämndemansgårdens kvalitetssystem är byggt i ett intranät där huvudprocesserna beskrivs som ett tåg. Varje huvudprocess innehåller ett antal delprocesser som i sin tur innehåller styrtexter, rutinbeskrivningar med tillhörande checklistor, protokoll, produktblad, presentationer och blanketter.   

Nämndemansgården följer också branschorganisationen Svenska vårds etiska riktlinjer.

Kvalitetspolicy

Nämndemansgården erbjuder utbildning och behandling inom alkohol- och drogproblematik. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av behandling, prevention eller utbildning kan få hjälp till ett bättre liv. Nämndemansgården ska vara det uppenbara valet för dem som söker lösningar på alkohol- eller drogrelaterade problem.

Vår verksamhet ska hela tiden utvecklas och våra metoder ska vara uppdaterade och hålla hög kvalitet. Våra medarbetare behöver vara kompetenta och engagerade i förbättringsarbetet. Genom att löpande utvärdera våra insatser och följa forskningen på området ska vi säkerställa goda resultat.

Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och förväntningar samt utvecklas utifrån dessa, från första kundkontakt till fullgjort uppdrag. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation med kunden och hålla vad vi lovar.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar att uppfylla kraven. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Kvalitetsmål

Inom Nämndemansgården arbetar vi med mål för att säkerställa att verksamheten utvecklas i rätt riktning och att vi lever upp till vår kvalitetspolicy. Vi arbetar med mål på tre nivåer:

  • Verksamhetsmål – övergripande för företaget. Dessa mål utgör samtidigt kvalitetsmål.
  • Enhetsmål – specifika för varje enhet, men med en tydlig koppling till verksamhetsmålen.
  • Medarbetarmål – specifika för den enskilde medarbetaren, men med en tydlig koppling till verksamhetsmålen.

Verksamhetsmålen är gemensamma för hela företaget och fastställs i samband med det årliga affärsplanearbetet av företagets ledningsgrupp samt processägarna för kvalitetssystemets olika delar. Verksamhetsmålen är en samling övergripande mål som ska styra det kommande kalenderårets arbete. De är samtidigt de mål som utgör ”Kvalitetsmål” enligt kvalitetsstandarden och därför följs upp, analyseras och omprövas i samband med ledningens genomgång.    

Revision

Externa revisorer

Certifieringsarbetet är gjort med Bureau Veritas som revisorer.

Interna revisorer

Interna revisioner av kvalitetssystemet genomförs med planerade intervall av medarbetare som inte är knutna till den reviderade verksamheten.

Ledningens genomgång

Sker två gånger per år. Som underlag för genomgång används avvikelserapporter och förbättringsförslag, uppföljning av mål, utvärderingar, revisionsrapporter, kundreaktioner och synpunkter från processägare och medarbetare. Beslut och åtgärder från ledningens genomgång dokumenteras i protokoll som publiceras på intranätet.

Ständiga förbättringar

Inom Nämndemansgården använder vi ”utvecklingshjulet” som modell för vår löpande verksamhetsutveckling. Hjulet som ständigt snurrar och leder till förbättringar består av fyra faser: Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra.

Kvalitetssäkringen fyller funktionen av att säkerställa att vi utvecklas utifrån våra erfarenheter och intressenter och hela tiden ökar organisationens lärande och når ett bättre utgångsläge för vårt nästa varv på utvecklingshjulet.

Certifikat

Nämndemansgården i Sverige AB

SS-EN ISO 9001: 2015