Utredning och placering

En placering hos oss börjar alltid med en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation. Bedömningen ligger till grund för matchning av den sökandes behov gentemot rätt behandlingsinsats och intensitet.

Vi erbjuder utredningar av bland annat alkohol-, spel- och drogproblematik. Vid behov genomförs även andra medicinska och/eller psykologiska utredningar för att kartlägga eventuell samtida problematik.

ASI

Nämndemansgården utför ASI-utredningar och uppföljningsintervjuer på uppdrag av Socialtjänsten.

Bedömningar av samsjuklighet

Då utredning görs är den individuellt anpassad och görs inom en period av tre månader från det att utredningen startar. Utredningen innehåller psykologbedömning och funktionsbedömning. Utifrån utredningen ger vi en rekommendation av fortsatt insats, behandling och anpassning i hemmiljö. Vi arbetar utifrån metoder som är vetenskapligt förankrade och med god evidens, och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Utifrån utredningen arbetar vi med att ställa diagnos, vägleda, behandla samt medicinera vid behov

Att vi använder PHQ och GAD

Psykisk ohälsa och beroendeproblematik har ett starkt samband. Därför inkluderar vi självskattningsverktyg som fångar både depression och ångesttillstånd i våra grundbedömningar. Resultat påverkar vår rekommendation till insats och den individuella behandlingsplanen.

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett omfattande anhörigstöd i form av olika kurser, program, enskilda samtal och familjesamtal.

Läs om Anhörigstöd och program

Vill du att vi kontaktar dig?