Vi kan beroendeproblematik

Med över 30 års erfarenhet i branschen vet vi att det går att skapa ett liv i frihet från beroende. Utifrån individuella bedömningar erbjuder vi evidensbaserad och behovsanpassad behandling, anhörigstöd, samt familje- och jourhem för alla åldrar. Vi är etablerade i hela Sverige och har avtal med merparten av Sveriges kommuner. Vi samarbetar också aktörer som andra privata vårdgivare exempelvis företagshälsovård och försäkringsbolag.

 • Över 30 år i branchen
 • Individuella bedömningar
 • Hög spetskompetens i samsjuklighet
 • Evidensbaserade behandlingar
 • Effektivt anhörigstöd
 • Hela vårdkedjan

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Vårdgivare

Utredning och placering

En placering hos oss börjar alltid med en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation. Bedömningen ligger till grund för matchning av den sökandes behov gentemot rätt behandlingsinsats och intensitet.

Vi erbjuder utredningar av bland annat alkohol-, spel- och drogproblematik. Vid behov genomförs även andra medicinska och/eller psykologiska utredningar för att kartlägga eventuell samtida problematik.

ASI

Nämndemansgården utför ASI-utredningar och uppföljningsintervjuer på uppdrag av Socialtjänsten.

Bedömningar av samsjuklighet

Då utredning görs är den individuellt anpassad och görs inom en period av tre månader från det att utredningen startar. Utredningen innehåller psykologbedömning och funktionsbedömning. Utifrån utredningen ger vi en rekommendation av fortsatt insats, behandling och anpassning i hemmiljö. Vi arbetar utifrån metoder som är vetenskapligt förankrade och med god evidens, och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Utifrån utredningen arbetar vi med att ställa diagnos, vägleda, behandla samt medicinera vid behov

Att vi använder PHQ och GAD

Psykisk ohälsa och beroendeproblematik har ett starkt samband. Därför inkluderar vi självskattningsverktyg som fångar både depression och ångesttillstånd i våra grundbedömningar. Resultat påverkar vår rekommendation till insats och den individuella behandlingsplanen.

Behovsanpassad behandling

Behandling vuxen

Med gedigen erfarenhet, evidensbaserade metoder och multiprofessionella team erbjuder vi behandling av alkohol-, spel- eller drogrelaterad problematik i öppenvård och internatform runtom i Sverige.

 • 12-stegsprogrammets principer och är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning.
 • Efter avslutad grundbehandling följer en årslång efterbehandling på någon av våra övriga enheter i Sverige.
 • Vi erbjuder vid behov också fördjupad behandling och stöd till utslussning.

Läs om våra behandlingsenheter

Läs om våra behandlingar

 

Insluss

På vår medicinavdelning i Blentarp erbjuder vi insluss för patienter som inte är redo att gå in i behandling.

Våra inslussplatser riktar sig primärt till patienter som är medicinskt avgiftade men fortfarande uppvisar eller känner abstinenssymtom eller ännu inte återhämtat sig kognitivt, detta för att säkerställa en gynnsam återhämtningsprocess samt öka förutsättningarna för patient att kunna tillgodogöra sig en behandling.

Vid inslussplacering ansvarar vår placeringskoordinator eller CM för en individuell planering i samråd med patient och remittent.

Läs om medicinavdelningen

 

Samsjuklighet

Nämndemansgården erbjuder professionell behandling av komplexa tillstånd och arbetar integrerat med personer som har både beroende och psykiatrisk problematik.

 • Vi utgår utifrån ett helhetsperspektiv och arbetar i team av psykiatriker, psykolog, sjuksköterska, socionom samt drog- och behandlingsterapeuter.
 • Genom samverkan med patient, anhöriga, socialtjänst, kriminalvård och andra aktörer kan vi skapa förutsättningar för hållbarhet i livssituationen.
 • Behandlingen på Embla utgår från ett relationellt förhållningssätt.
 • Vi erbjuder strukturerade individuella samtal, Mindfulness, Återfallsprevention, NADA, gruppsamtal, fysisk aktivitet samt psykologisk behandling.

Från behandling – till egen bostad och arbete

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från grundläggande behandling till boende i egen lägenhet och studier eller arbete.

Läs om vår behandling och samsjuklighet

Läs om Embla Center

Behandling ungdom

Det är inte alltid konsekvenserna av alkohol eller droger har hunnit bli så stora när man är ung och det kan göra det svårare att acceptera en alkohol- och drogproblematik. Men det är aldrig för tidigt att bryta ett destruktivt mönster.

Våra behandlingshem för ungdomar (16-18 år) och unga vuxna (18-20 år) erbjuder vi intensiva samt individuella behandlingsprogram av beroenden många gånger i kombination med parallella diagnoser.

Läs om behandling ungdom och unga vuxna

Våra olika behandlingshem för ungdom och unga vuxna

Hela vårdkedjan från avgiftning till utsluss

Vi kan erbjuda många olika tjänster som en del i en komplett grundbehandling.

 

Behandlingshem för kvinnor – specialiserade på missbruk och beroende'

Vi erbjuder specialiserad behandling av kvinnor med missbruk och beroende. På våra olika enheter behandlar vi kvinnor med olika typer av beroenden. Ofta finns det även en social problematik i grunden och/eller inget fotfäste på arbetsmarknaden.

Våra behandlingshem på Rönneholm i Skåne

Familje- & jourhem

Vi erbjuder erfarna familje- och jourhem med spetskompetens inom beroende- och missbruksproblematik för barn, ungdomar och vuxna. Vi har goda möjligheter genom vår egna vårdkedja att kombinera insatsen med exempelvis enskilda samtal, gruppbehandling eller eftervård med någon av våra många kompetenta enheter runt om i landet. Alla våra familje- och jourhem utreds enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Handledning och vidareutbildning sker regelbundet liksom uppföljning med uppdragsgivaren och familjehemmet.

Läs om Familje- & jourhem Ungdom 

Läs om Familje- & jourhem Vuxen

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett omfattande anhörigstöd i form av bland annat anhörigveckor, kurser och familjesamtal.

Läs om Anhörigstöd och program

Ramavtal – offentliga vårdgivare

Nämndemansgården har avtal med majoriteten av Sveriges kommuner samt Kriminalvården. Ramavtal med Nämndemansgården innebär både kostnadsfördelar och en smidig placeringsprocess. Vi äger hela vårdkedjan och som uppdragsgivare kan du vara trygg i att vi finns med hela vägen.

Partneravtal – privata vårdgivare

Nämndemansgården har ett etablerat samarbete med flera av de största företagshälsovårdsföretagen i Sverige samt fungerar som underleverantör till vissa försäkringsbolags sjukvårdsförsäkringar. Med ett väl fungerande samarbete skapas de bästa förutsättningarna för att hjälpa någon med en alkohol- eller drogproblematik.

Kontakta oss för mer information 020-20 20 75

Utbildning och föreläsningar

Uppdatering kommer ske inom kort.