Nämndemansgården har sedan Feelgoods förvärv i april 2022 varit en del av koncernen och specialistområdet Skadligt bruk. Från och med 13 december blir nu vårt erbjudande och våra tjänster för arbetsgivare helt integrerade med Feelgood. Vi kommer att erbjuda samma stöd och expertis som tidigare, med förebyggande insatser, stöd till chefer och medarbetare och insatser för att komma till rätta med riskbruk, skadligt bruk och beroenderelaterad ohälsa.

Det innebär att du från och med nu kommer ha kontakt med oss under namnet Feelgood Skadligt bruk.

Allmänna frågor om tjänster inom skadligt bruk hänvisas till Feelgood skadligt bruk

E-post: skadligtbruk@feelgood.se

Vi ser fram emot att ge dig stöd i att skapa en hälsosam arbetsplats.

Läs mer här: Feelgood Skadligt bruk

För en hälsosam arbetsplats

För att förebygga och komma tillrätta med riskbruk – och beroenderelaterad ohälsa erbjuder Nämndemansgården en långsiktig hållbar kedja med genomarbetade riktlinjer, tydliga rutiner samt stöd till HR, chefer och medarbetare

 • Över 30 år i branschen
 • Finns i hela Sverige
 • Rådgivning och chefsstöd
 • Matchning mellan behov och insats
 • Stöd till arbetsgivaren under hela processen
 • Utbildning
 • Policyarbete
 • Serviceavtal

Samarbete med arbetsgivare

Serviceavtal

Som arbetsgivare får ni tillgång till vår samlade specialistkompetens gällande hanteringen av riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på er arbetsplats. Tidiga signaler på riskbruk och beroenderelaterad ohälsa behöver upptäckas i tid för att bromsa personligt lidande och minska kostnaderna. Ni får en personlig kundansvarig som har kännedom om just ert företag.

Proaktivt arbete

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivare ha ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete rörande riskbruk- och beroenderelaterad ohälsa. Nämndemansgården har lång erfarenhet av utbildningar, policyarbete och kunskapslyftande arbete på olika företag. Att agera agera vid tidiga signaler ökar chanserna för en lyckad rehabilitering.

Utredning och behandling

I rehabiliteringsprocessen arbetar vi med alla grader av problematik gällande substansbruksyndrom och hasardspelsyndrom. Allt från riskbruk och skadligt bruk till svårt substansbruksyndrom. Varje insats tar sin utgångspunkt i en individuell utredning som tar hänsyn till såväl grad av problematik som arbetssituation, social situation samt eventuellt andra parallella symptom som exempelvis stresspåverkan, ångest och/eller depression.

 • En av fem medarbetare har ett riskbruk eller beroende
 • Ofta är riskbruk eller beroende ett symtom på annan ohälsa. Se därför till medarbetarens totala hälsa.
 • Att agera redan vid riskbruk ger vinster både för medarbetaren och arbetsgivaren.

Misstanke om eventuell beroendeproblematik

1.

Misstanke om eventuellt missbruk

Vid misstanke om att en medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel kontaktas Nämndemansgården och en Case manager kopplas in direkt.

2.

Vi guidar och löser problemen

Från första samtalet guidar och löser vi situationer tillsammans med ansvarig chef och HR. Om en utredning behövs bokas en tid för bedömning och vi coachar chefen inför samtalet med medarbetaren.

3.

Utredning och rehabilitering

Grundläggande utredning görs och en rekommendation till insats eller behandling presenteras. Efter överenskommelse görs en behandlingsplan och behandling påbörjas.

4.

Utbildning och löpande återkoppling

Under medarbetarens behandling sker löpande återkoppling till chefen. Utbildningsinsatser för chefer och kollegor planeras in för att underlätta återgång till arbetet och säkerställa ett långsiktigt hållbart resultat.