Agera rätt som chef

Att som chef ha en medarbetare med en beroendeproblematik kräver både kunskap, insikt och medmänsklighet. Det gäller att se och våga agera när någon inte mår bra. Med Nämndemansgården som partner har du en personlig rådgivare som aldrig är mer än ett samtal bort. Vi hjälper dig att kartlägga, samtala och agera för rätt insatser i rätt tid.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Ledningsstöd

Insatser kräver kunskap

För både chefer och arbetskollegor är steget ofta långt till att konfrontera en arbetskamrat som verkar ha problem med alkohol eller droger. Det är lätt att känna sig osäker och titta åt ett annat håll istället för att fråga hur någon egentligen mår.

Utan grundläggande kunskaper och tydliga rutiner att stödja sig på kan det viktiga samtalet dröja och under tiden riskerar problemen att förvärras. I denna komplexa situation fungerar Nämndemansgården som din expert och förlängda arm.

Våra skräddarsydda utbildningar

Våra utbildningar skräddarsys efter målgrupp och förkunskaper. Vi höjer medvetenheten och ger chefer och kollegor handfasta råd i hur man kan se och agera vid problem med alkohol eller droger. Vi kan även bidra till att höja organisationens allmänna medvetenhet kring beroendeproblematikens påverkan på arbetsplatsen.

Misstanke om eventuell beroendeproblematik?

1.

Misstanke om eventuellt missbruk

Vid misstanke om att en medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel kontaktas Nämndemansgården och en Case manager kopplas in direkt.

2.

Vi guidar och löser problemen

Från första samtalet guidar och löser vi situationer tillsammans med ansvarig chef och HR. Om en utredning behövs bokas en tid för bedömning och vi coachar chefen inför samtalet med medarbetaren.

3.

Utredning och rehabilitering

Grundläggande utredning görs och en rekommendation till insats eller behandling presenteras. Efter överenskommelse görs en behandlingsplan och behandling påbörjas.

4.

Utbildning och löpande återkoppling

Under medarbetarens behandling sker löpande återkoppling till chefen. Utbildningsinsatser för chefer och kollegor planeras in för att underlätta återgång till arbetet och säkerställa ett långsiktigt hållbart resultat.

Policyarbete – i praktiken

En tydlig policy för hur man ser på alkohol, droger och spel i relation till anställning och arbetsmiljö, är en nödvändig utgångspunkt för ett effektivt proaktivt arbete. Ännu mer betydelsefullt är hur denna tar sig uttryck i vardagen och i den kultur som råder på arbetsplatsen. Vi hjälper er att utvärdera det faktiska arbetet i organisationen för att identifiera var ni behöver tydliggöra, informera eller utbilda för att få en bättre efterlevnad och tidigare fånga signaler på riskbruk eller beroende.

 Agera rätt – mänskligt och arbetsmässigt

Genom att arbetsgivaren får handfasta råd om hur man kan hantera oro och misstankar och kan fånga upp tidiga signaler, kan man hjälpa medarbetaren att vända sin problematik betydligt snabbare än vad som ofta är fallet. Istället för sjukskrivning och en lång väg tillbaka till full arbetskapacitet går det att effektivt hantera ett begynnande missbruk utan särskilt kostsamma insatser.

Siffror om beroende på arbetsplatsen

Att alkoholmissbruk leder till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst har belagts i flera rapporter. ”The Stanford model”, den mest använda modellen för schablonberäkning, visar att en anställd med påtagliga alkoholproblem eller riskbruk endast utnyttjar 75 % av sin arbetskapacitet.

Ett uppslaget block med ett par glasögon på

Vad visade vår studie?

Nämndemansgården har tillsammans med Tetra Pak genomfört en studie utifrån 182 medarbetare som under åren 1996–2011 varit på behandling hos Nämndemansgården.

Utvärderingen visade att 97% av deltagarna i studien var missbruksfria med ökad livskvalitet under den tid som de arbetade inom Tetra Pak. För företaget innebar den framgångsrika behandlingen en vinst på 60 000 kr per person det år behandlingen genomfördes samt en årlig vinst på 150 000 kr följande missbruksfria år.

För en arbetsgivare med 500 anställda innebär det en genomsnittlig kostnad på 7,5 miljoner kronor.

Läs hela studien i vår Broschyr

Kontakt Kundansvariga

Region Syd

Robin Foidl

0702-72 59 54

Region Mälardalen/Mitt

Niklas Hidenius

0701-97 50 25

Region Norr

Ann Söderholm

0701-99 12 85

Region Småland

Anna Stavreus

0726-44 62 14