Reportage – Rönneholms kvinnobehandling

Reportage - Rönneholms kvinnobehandling

Vi besökte Rönneholms kvinnobehandling en solig dag i början av mars för att träffa Annika och Marie för att få veta mer om verksamheten. Det blev ett spännande samtal i en väldigt vacker miljö där verksamheten är belägen.

Vad är viktigt att tänka på för socialtjänsten när de utreder behov hos kvinnor?

– Ett vanligt mönster vi sett i alla år är att kvinnor i högre utsträckning än män flyr in i relationer istället för att hantera känslor och tankar i jobbiga situationer, säger Marie, och fortsätter.

– Om en människa undviker att hantera det jobbiga genom att fly istället för att bli bättre på att bemästra jobbiga känslor och tankar så ökar sårbarheten för att även använda alkohol eller droger som flykt. I ett utredningsskede är det därför viktigt att kartlägga om den här typen av mönster finns i eftersom mönstret i sig blir en riskfaktor som kan förhindra ett bra behandlingsutfall. Att placera kvinnor med dessa relations- och flyktmönster tillsammans med män kan skapa mer lidande och problem än nytta.

– Socialtjänsten behöver även ha ett långsiktigt perspektiv när de utformar insatser för kvinnor. Det krävs en omfattande livsstilsförändring som kvinnan själv behöver vilja göra och att hon kommer att behöva stöd och hjälp även efter den intensiva delen behandlingen, exempelvis genom Nämndemansgårdens öppenvårdsprogram och eftervårdsprogram eller genom kommunens egna insatser, säger Marie.

Varför är det så viktigt med en behandlingsverksamhet som endast tar emot kvinnor?

– Som kvinna är du ofta extra utsatt och behöver en fri zon för att återhämta dig och få förutsättningar för att påbörja en förändringsresa. Genom att vara en renodlad kvinnoverksamhet kan vi jobba med de mönster och de situationer som är specifika för kvinnor med missbruksproblematik, svarar Marie.

Annika tog vid och belyste ytterligare dimensioner av frågan.

– Kvinnor behöver oftast en mer lågintensiv och längre behandling än män och största anledningen till det är troligtvis att kvinnor generellt har mer andra trauman med sig jämfört med män. Väldigt många av de kvinnor som levt i ett missbruk har varit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp eller andra traumatiska händelser till följd av att ha befunnit sig i extrema situationer, ofta i en mansdominerad miljö. Det finns även forskning som styrker att det är vanligare med samsjuklighet hos kvinnor med missbruk. Enligt en relativt ny publicerad artikel från socialstyrelsen har 65% av kvinnor med substansrelaterade problem minst en annan psykiatrisk diagnos, medan motsvarande siffra för män är 52%, berättar Annika.

– Enligt samma artikel är även suicidrisken högre för kvinnor, fortsatte Annika. Kvinnor behöver ges en chans till behandling, återhämtning och läkning i en miljö utan manliga medklienter. Detta för att undvika att falla in i gamla mönster av utsatthet, utnyttjande, manipulation, bekräftelsesökande osv.

Vad är de viktigaste delarna i Rönneholms kvinnobehandling?

Marie beskriver vikten av att arbeta utifrån varje enskild individ och skräddarsy en behandling för att möta varje enskild kvinnas behandlingsbehov. Kvinnorna som kommer till Rönneholm är i princip alltid i någon form av kris så bemötande och behandlingsinnehåll behöver utformas för att skapa trygghet och förutsättningar för att börja jobba med sig själv. Rutiner och struktur i vardagen är väldigt viktigt och att få ordning på mat, sömn och motion är viktiga delar i detta arbete.

Behandlingsplanen tas fram utifrån varje enskild kvinnas livshistoria, behov och tidigare mönster.

– När grundförutsättningarna för förändring finns på plats Kan vi börja jobba mer aktivt med förändring i våra behandlingsgrupper och individuella insatser. Kvinnorna vi möter behöver hjälp att hitta nya strategier för att hantera vardagen och relationer för att inte hamna tillbaka i destruktiva vanor, säger Marie.

Vad är det mest givande med att jobba på Rönneholms kvinnobehandling?

Annika och Marie kommer med ett snabbt svar på frågan där svaret på frågan är självklart.

– Alla möten med våra klienter, säger dem.

De berättar vidare om att det mest givande med att jobba på kvinnobehandlingen är den glädjen och tillfredställelsen de känner när de möter de kvinnor som gjort en behandling hos dem, som gjort helomvändningar i deras liv och berättar hur de nu är ansvarsfulla och produktiva i sin vardag, både för samhället och för sina egna familjer, att de påbörjat utbildningar eller lyckats behålla sitt jobb eller få nytt.

– Det är verkligen en underbar känsla, uttrycker Annika, och fortsätter.

– Ibland möter vi även kvinnor som avvikit från sin behandling och återgått till aktivt missbruk men där de frön vi planterade i dem så småningom börjat gro och legat till grund för att söka hjälp på nytt.

Hon beskriver vidare att de genom åren har hört otaligt många versioner av hur det arbete de gjort legat till grund för en framtida livsförändring och att det är det som ger dem drivkraften att aldrig ge upp hoppet och att aldrig sluta plantera dessa frön, även om det inte är så att de alltid får ta del av resultatet.

– Ofta får vi ju se stora förändringar hos våra klienter redan under behandlingstiden och det är fantastiskt att få se så många kvinnor utvecklas och läkas dag för dag, säger Annika.

– Vi känner och vet att vi gör skillnad, och det kan verkligen handla om liv och död avslutar Marie.

Har ni frågor till Rönneholms kvinnobehandling? Kontakta Marie Åberg Lang. Telefonnummer: 072-644 84 42.

Läs mer om